Showing 1–48 of 84 results

Feng Huang Dan Cong

Meng hai nan ben lao zhai 2011

Lao Man Er Autumn 2015

Lao ban zhang 2013

Yi wu qiao mu 2012

Da Hong Pao

Jing mai gu shu cha 2013

Jin Mai Autumn 2015

Lao ban zhang 2014

Tong xing hao 2009

Shui Xian

Jin mai zao chun 2006

Yi Wu Autumn 2015

Lao ban zhang 2015

Meng song nan ben lao zhai 2009

Tie Guan Yin

Yuan ri hao 2008

Huang Jia Cha Bu Lang Autumn 2015

Jing mai qiao mu 2013

Tie Guan Yin Small Packets

Qun yin hui 2007

Huang jia cha autumn 2015

Tuo cha 2008 METAL BOX

Gin Seng Oolong

Qun yin hui 2008

Cha hun lao man er 2015

Meng la qiao mu 2012

Hamper Set 1

Qun yin hui 2009

Long zhu jin mai 2015

Yi wu gu shu cha 2013

Hamper Set 2

Lao ban zhang 2009

贺开2015春

景迈大树茶 2012

Lao Man Er Spring 2015

Lao ban zhang 2010

Gu cha chuan qi nan nuo autumn 2014

Long bing 2012

Nan Nuo Spring 2015

Lao ban zhang 2011

Chuan shi gong bing lao man er autumn 2014

Meng song da shu cha 2012

Jin Mai Spring 2015

Lao ban zhang 2012

Qian nian gu yun 2014 spring

Placeholder

Long Zhu 龙珠 Autumn 2015

RM8.00
Placeholder

Tuo Cha 熟沱 2008

RM129.00